Kirby-Nightmare In Dream Land

Credit: Helder, Shimer

Enable Code (Must Be On)0000F3FD 000A
100011E6 0007
Infinite Health32005588 0030
Infinite Lives32007D48 0009
Invincible33002182 000A
Unlock All Sub Games3200E610 0012
Access All Doors Codes
Level 133002384 0006
43002400 0202
00000002 0002
Level 233002384 0006
43002406 0202
00000003 0002
Level 333002384 0006
4300240E 0202
00000003 0002
Level 433002384 0006
43002416 0202
00000003 0002
Level 533002384 0006
4300241C 0202
00000003 0002
Level 633002384 0006
43002422 0202
00000004 0002
Level 733002384 0006
4300242A 0202
00000003 0002
Kirby Copy Modifier Codes
Fire3300217D 0001
Spark3300217D 0002
Cutter3300217D 0003
Sword3300217D 0004
Burning3300217D 0005
Laser3300217D 0006
Mike3300217D 0007
3300217E 0003
Wheel3300217D 0008
Hammer3300217D 0009
Parasol3300217D 000A
Sleep3300217D 000B
Needle3300217D 000C
Ice3300217D 000D
Freeze3300217D 000E
Hi-Jump3300217D 000F
Beam3300217D 0010
Stone3300217D 0011
Ball3300217D 0012
Tornado3300217D 0013
Crash3300217D 0014
Light3300217D 0015
BackDrop3300217D 0016
Throw3300217D 0017
U.F.O3300217D 0018
Star Rod3300217D 0019